تعرفه ها

شهریه دوره های آموزشگاه فن آموزان

نام دوره

مدت زمان دوره

شهریه

شهریه عادی

شهریه با تخفیف

توضیحات

یک هفته

250.000 تومان

175.000 تومان

یک هفته

300.000 تومان

210.000 تومان

یک هفته

350.000 تومان

245.000 تومان

یک هفته

350.000 تومان

245.000 تومان

دو هفته

800.000 تومان

560.000 تومان

یک هفته

350.000 تومان

245.000 تومان

دو هفته

1.200.000 تومان

840.000 تومان

یک ماه

2.000.000 تومان

1.400.000 تومان

یک هفته

350.000 تومان

245.000 تومان

یک هفته

250.000 تومان

175.000 تومان

دو ماه

2.000.000 تومان

1.400.000 تومان

دو ماه

1.500.000 تومان

1.050.000 تومان

یک هفته

600.000 تومان

420.000 تومان

دو هفته

950.000 تومان

650.000 تومان

یک هفته

600.000 تومان

420.000 تومان

یک هفته

750.000 تومان

525.000 تومان

یک ماه

520.000 تومان

400.000 تومان

دو ماه

1.500.000 تومان

1.050.000 تومان

دو ماه

2.100.000 تومان

1.450.000 تومان

سه ماه

5.000.000 تومان

3.500.000 تومان

یک ماه

650.000 تومان

450.000 تومان

یک ماه

650.000 تومان

450.000 تومان

یک ماه

650.000 تومان

450.000 تومان

یک ماه

650.000 تومان

450.000 تومان

یک ماه

1.000.000 تومان

700.000 تومان

یک ماه

1.000.000 تومان

700.000 تومان

یک ماه

1.000.000 تومان

700.000 تومان

یک ماه

1.000.000 تومان

700.000 تومان

یک ماه

500.000 تومان

350.000 تومان

دو ماه

2.000.000 تومان

1.400.000 تومان

دو ماه

1.000.000 تومان

700.000 تومان

چهار هفته

1.200.000 تومان

900.000 تومان

یک ماه

700.000 تومان

400.000 تومان

دو ماه

1.300.000 تومان

800.000 تومان

یک ماه

5.000.000 تومان

350.000 تومان

یک ماه

5.000.000 تومان

350.000 تومان

div>

ثبت نام کانال تلگرام

اینماد سایت فن آموزانراهنما

اینماد

پروانه تاسیس آموزشگاه راهنما

پروانه کسب

نمونه مدرک فنی و حرفه‌ایراهنما

مدرک فنی و حرفه ای